Elszámolási és forintosítási információk

 

Elszámolással kapcsolatos dokumentumok

 1. Adatváltozást bejelentő nyomtatvány

 2. Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez

 3. Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről

 4. Elszámolási igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és követeléskezelő által kezelt tartozás fennállásakor

 5. Elszámolási igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és még el nem évült tartozás fennállásakor

 6. Igénybejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz

 7. Elszámolási igénybejelentő a végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződéshez

 8. Panasz bejelentő a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolással, forintosítással, valamint a kamatmódosítással kapcsolatban

 9. Igénybejelentő a kölcsönszerződéssel kapcsolatos forintra történő átváltás és kamatmódosítás mellőzéséhez

 10. Igénybejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez

   

Közzétételek elszámolási kötelezettségek teljesítéséről

 

Közzététel elszámolás megküldésének mellőzéséről

 Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2014. évi XL. törvény 13.§ (2) bekezdésben foglaltak értelmében a pénzügyi intézmény a forint alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolásokat 2015. augusztus 1. és 2015. szeptember 30. napja között köteles a fogyasztó részére megküldeni.

A törvény végrehajtására kiadott 58/2014. (XII.17.) számú MNB rendelet 2. § (3a.) bekezdése értelmében az elszámolási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő lejártáig a szerződésből eredő követelés teljesítésére irányuló kötelezettség fennmaradása nélkül megszűnt, egyoldalú kamat-, díj- és költségemeléssel nem érintett forint alapú fogyasztói kölcsönszerződés esetén a pénzügyi intézmény oly módon is teljesítheti elszámolási kötelezettségét, hogy a 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint közzétett közleményben tájékoztatást ad arról, hogy a közleményben megjelölt pénzügyi szolgáltatás-típusok esetében elszámolás megküldésére nem kerül sor azokban az esetekben, amikor a 2014. évi XL. törvény szerinti elszámolási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő lejártáig a szerződésből eredő követelés teljesítésére irányuló kötelezettség fennmaradása nélkül szűnt meg a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződés, és a pénzügyi intézmény egyoldalúan nem emelt kamatot, díjat és költséget. 

Az elszámolási kötelezettség alá eső időszakban a Tisza Takarékszövetkezet „v.a.” az általa nyújtott forint alapú fogyasztói kölcsönök esetében egyoldalúan nem valósított meg kamat-, díj-, vagy költség emelést, így azon forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában, amelyek tartozás fennmaradása nélkül megszűntek, elszámolás megküldésére nem kerül sor. 

Tájékoztatjuk, hogy azt követően, hogy valamennyi fogyasztó számára megküldtük az elszámolást, az elszámolási kötelezettség teljesítéséről közleményt teszünk közzé honlapunkon. Ha úgy gondolja, hogy el kellett volna számolnunk, azonban elszámolást nem kapott, az elszámolás elmulasztása miatti panaszát ezen közlemény közzétételének dátumától számított 60 naptári napon belül terjesztheti elő pénzügyi intézményünknél. (Postai feladás esetén legkésőbb a 60. napon postára kell adni a beadványt.) Ha ebben az időszakban a panasz benyújtásában akadályoztatva van, az akadályoztatása megszűnésétől számított 30 naptári napon belül, legkésőbb azonban 2015. december 31-ig terjesztheti elő az elszámolás hiánya miatti panaszát. Egyúttal felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy amennyiben az elszámolás befejezéséről szóló közlemény közzétételére 2015. december 31-ét követően kerül sor, az elszámolás hiányával kapcsolatos panaszát a közzétételt követő 60 naptári napon belül terjesztheti elő.

Tiszaföldvár, 2015. szeptember 30. 

 TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET „v.a.”
képv.: Dr. Makó Péter György
végelszámoló

 


 

Közzététel elszámolási kötelezettség teljesítéséről

A 2014. évi XL. törvény 16. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában az elszámolást az egyes szerződéstípusokra vonatkozóan alább megjelölt időponttal bezárólag valamennyi érintett fogyasztó számára megküldtük.

Forint alapú fogyasztói kölcsönszerződéseket érintő elszámolás

 

Elszámolás kiküldésének befejezési dátuma

Közzététel dátuma

2015.09.30

2015.09.30

 

Ha úgy gondolja, hogy el kellett volna számolnunk, azonban elszámolást nem kapott, az elszámolás elmulasztása miatti panaszát a közzététel dátumától számított 60 naptári napon belül terjesztheti elő pénzügyi intézményünknél. (Postai feladás esetén legkésőbb a 60. napon postára kell adni a beadványt.) Ha ebben az időszakban a panasz benyújtásában akadályoztatva van, az akadályoztatása megszűnésétől számított 30 naptári napon belül, legkésőbb azonban 2015. december 31.-ig terjesztheti elő az elszámolás hiánya miatti panaszát. Egyúttal felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy amennyiben az elszámolás befejezéséről szóló közzétételre 2015. december 31-ét követően kerül sor, az elszámolás hiányával kapcsolatos panaszát a közzétételt követő 60 naptári napon belül terjesztheti elő.

Panaszbeadványát megküldheti postai úton (Tisza Takarékszövetkezet „v.a.”, 5430 Tiszaföldvár, Virág út 1.), benyújthatja ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeinkben, vagy megküldheti faxon (06-56/570-154), illetve elektronikus úton (e-mail: titkarsag@tiszatksz.hu). A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő. Az elszámolással kapcsolatos panasz megtételére szolgáló nyomtatványt elérheti honlapunkon (www.tiszatksz.hu) „Elszámolási és forintosítási információk” cím alatt, vagy kérheti annak postai, illetve elektronikus megküldését a titkarsag@tiszatksz.hu címre írt elektronikus levéllel, vagy ügyfélszolgálatunkon.  

A panaszára indoklással ellátott álláspontunkat a panaszának kézhezvételét követő 60 napon belül megküldjük. Ebben a levelünkben adunk majd részletes tájékoztatást arra az esetre, amennyiben a válaszunkat nem fogadja el és a panaszában foglaltakat továbbra is fenntartja. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha a panaszbeadványra kapott válasszal nem ért egyet, vagy 60 napon belül nem kap rá választ. Ebben az esetben kifogásának pontos indoklása szükséges. 

Tiszaföldvár, 2015. szeptember 30. 

TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET „v.a.”

képv.: Dr. Makó Péter György

végelszámoló

Hírek, újdonságok

Pályázati felhívás

2015-03-16 12:55:56

Pályázati felhívás a a Tisza Takarékszövetkezet „f.a.” tulajdonában lévő takarékszövetkezeti kirendeltségek értékesítésére

tovább

Tájékoztató kirendeltség bezárásáról

2012-05-15 11:06:51

Tájékoztató kirendeltség bezárásáról

tovább

Tájékoztató az elszámolás határidejéről

2015-03-12 14:41:00

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény 6§-a szerinti perről és az elszámolás határidejéről a fogyasztói kölcsönszerződések esetében.

tovább

Aktuális információk

2014-12-12 10:00:00

Tisztelt Ügyfeleink! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az elszámolás másolatának megküldéséhez szükséges igénybejelentő lap letölthető az alábbi hivatkozásra kattintással:

Igénybejelentő

tovább

Közlemény a Tisza Takarékszövetkezet betéteseinek kártalanításáról

2014-12-11 16:00:00

Közlemény a Tisza Takarékszövetkezet betéteseinek kártalanításáról

tovább